Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Przedszkole Samorządowe w Piekoszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Samorządowego w Piekoszowie .

Data publikacji strony internetowej: 2017-09-18. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-08.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Na stronie internetowej brak tekstów alternatywnych,
 • Zwiększając rozmiar elementów strony internetowej w tym tekstu następuje utrata zawartości lub funkcjonalności strony,
 • Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków,
 • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście
 • Brak transkrypcji tekstowej w materiałach video
 • Elementy nagłówków nie pojawiają się we właściwej kolejności
 • Niektóre elementy mają niewystarczający kontrast
 • Brak głównego punktu nawigacyjnego
 • Niektóre treści strony nie są zawarte w punktach nawigacyjnych
 • Na stronie brak metody pomijania bloków treści

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-30. Deklarację zaktualizowano na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: BHP Optimum.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adam Kwiecień, adam.kwiecien@sp.zpopiekoszow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 667001148. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 Dostępność architektoniczna

 Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie, Częstochowska 110, 26-065 Piekoszów

 1. W budynku znajduje się 7 wejść. Dla gości przeznaczone jest wejście główne, przy którym zlokalizowany jest podjazd dla wózków oraz strefa kontroli i ochrony budynku. Teren przed wejściem do budynku jest utwardzony.
 2. W strefie kontroli istnieje możliwość wezwania pomocy dla osoby niepełnosprawnej.
 3. W budynku Szkoły brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody mają spocznik.
 4. W budynku Szkoły brak platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 5. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Jest możliwość skorzystania z tłumacza online. Jest możliwość zamówienia tłumacza języka migowego przed wizytą.
 8. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

Comments are closed.