Projekt

 

Projekt „TIKoludki w naturze” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Poddziałanie 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej realizowanym przez Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie. Projekt nr: RPSW.08.03.06-26-0004/19.

Gmina Piekoszów/ Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie pozyskał środki na realizację projektu „TIKoludki w naturze” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany był w terminie od 1 sierpnia 2019 do 31 grudnia 2020r.

„TIKoludki w naturze” to szansa na stworzenie dodatkowego 9. oddziału przedszkolnego dla 24 dzieci oraz wsparcie dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych zajęciami dodatkowymi. Sala nowego oddziału przedszkolnego zostanie wyposażona w nowoczesny sprzęt, a nauczyciele zostaną przeszkoleni z jego obsługi.

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

DOKUMENTY  UCZESTNIKA  PROJEKTU  „TIKoludki w naturze”

 

PROTOKOŁY Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT:

Protokół 1

Protokół 2

Protokół 3

Protokół 4

Protokół 5

Protokół 6

Protokół 7

Protokół 1/2020

Comments are closed.